Σχετικά με το έργο

Σε ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο τεχνολογικά κόσμο, μια κοινωνία ικανή στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας, χρειάζεται περισσότερο από ποτέ. Προγράμματα STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) θα μπορούσαν να ενταχθούν από την πρώιμη παιδική ηλικία, προωθώντας μια ενεργό και συμμετοχική μεθοδολογία, επικεντρωμένη στην εκμάθηση με βάση την έρευνα και τη συνεργατική μάθηση. Επίσης, η Εκπαιδευτική Τεχνολογία – όπως η ρομποτική και ο προγραμματισμός – προσφέρει νέες ευκαιρίες για το σχεδιασμό ελκυστικών προσεγγίσεων και εργαλείων για τη βελτίωση της συμμετοχής των παιδιών, την ενίσχυση των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων στα θέματα Επιστήμης, Μαθηματικών και Τεχνολογίας και την αύξηση των επιστημονικών θέσεων εργασίας.

Στόχοι

Παρόλο που τα προγράμματα STEM αυξάνονται, αποτείνονται κυρίως σε γυμνάσια και εξωσχολικές δραστηριότητες. Ενώ αυτές οι προσεγγίσεις εξετάζονται από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, παραμένει η έλλειψη έρευνας στον τομέα αυτό και η προσαρμογή της στα πρώιμα στάδια της εκπαίδευσης. Στάδια, που αποτελούν κρίσιμη περίοδο για την ενίσχυση της μελλοντικής σταδιοδρομίας και την αλλαγή των κοινωνικών παρανοήσεων και προκαταλήψεων κατά της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Στόχος του BOTSTEM είναι η ανάπτυξη νέων εργαλείων για τη διδασκαλία της έρευνας, της ρομποτικής και του προγραμματισμού, για την ενίσχυση της διδακτικής των πεδίων STEM. Το BOTSTEM στοχεύει και είναι πλήρως συμβατό με τα επίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα της προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης.

Ειδικότερα το BOTSTEM στοχεύει σε:

Βελτίωση στην απόκτηση δεξιοτήτων, και ως εκ τούτου, την επιτυχία των μαθητών σε θέματα STEM, ιδιαίτερα στις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά, μέσω καινοτόμων μεθοδολογιών και πόρων, λογισμικού / υλικού ανοιχτού κώδικα, έργων βασισμένων στην έρευνα και γλωσσών προγραμματισμού (ΠΑ).

Ανάπτυξη εργαλείων ελκυστικών για τους μαθητές (εκπαιδευτικά παιχνίδια, ρομπότ, εκμάθηση κώδικα με παιγνιώδη τρόπο, όπως και των κατάλληλων μεθόδων για εφαρμογή τους)

Ενίσχυση της ποιότητας και ενσωμάτωση της διά βίου μάθησης που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς μέσω εικονικών περιβάλλοντων μάθησης (VLE) με πιο ευέλικτο και οικονομικό τρόπο.

Βελτιστοποίηση της δημόσιας εικόνας και αντίληψης για την Επιστήμη και την Τεχνολογία, ξεπερνώντας τις προκαταλήψεις που αποκτούν τα παιδιά στην πρώιμη τους ηλικία, με την ενσωμάτωση μεθόδων STEM με διαφυλική προσέγγιση.

Εταίροι στο έργο

Η κοινοπραξία BOTSTEM συγκεντρώνει μια πολυεπιστημονική ομάδα με ευρεία γεωγραφική κάλυψη: Ισπανία, Σουηδία, Ιταλία και Κύπρο, αντικατοπτρίζοντας μια ευρεία ποικιλία πολιτιστικών προτύπων και επίσημων εκπαιδευτικών συστημάτων. Περιλαμβάνεται από

Πανεπιστήμιο του Burgos και πανεπιστήμιο Kristianstad, με ειδίκευση στην εκπαίδευση, τη ρομποτική και STEM

Polo Europeo Della Conoscenza και Ideodromio, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που προωθούν την εκπαιδευση STEM και τις επιστήμες

Adele Robots, καινοτόμος οργανισμός για την κοινωνική ενσωμάτωση της ρομποτικής, τεχνητή συναίσθηση και συνεργατική ρομποτική

K-Veloce, εμπειρογνώμονες στην αξιολόγηση των κοινωνικών επιπτώσεων, τη στρατηγική για το φύλο και τη διάδοση.

Αντίκτυπο

Το BOTSTEM στοχεύει να φτάσει σε 14.000 άτομα κατά τη διάρκειά του, 50000 σε μακροπρόθεσμη βάση: πάνω από 1500 εκπαιδευτικούς, 600 ερευνητές, 20 υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, 3000 οικογένειες και σε περισσότερα από 1500 παιδιά (4-8 ετών). Το BOTSTEM θα επηρεάσει ουσιαστικά το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα και την κοινωνία ως σύνολο.

Παιδιά (4-8 ετών): Σημαντική βελτίωση στα επιτεύγματα των μαθητών, αυξάνοντας τις επιστημονικές θέσεις εργασίας και την ένταξη και των δύο φύλων, σε μακροπρόθεσμη βάση.

Καθηγητές: Ενισχυμένες διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης. Εργαλεία και πόροι ελκυστικοί για τους μαθητές. Βελτιωμένη εκπαίδευση μακράς διάρκειας.

Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής: Νέες προσεγγίσεις STEM, συμβατές με τις υπερπλήρεις τάξεις και την εξατομικευμένη μάθηση. Νέες οικονομικά αποδοτικές μεθοδολογίες για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Προσαρμογή των σημερινών προγραμμάτων σπουδών στις νέες τεχνολογίες και τα οφέλη τους. Μακροπρόθεσμα, καλύτερη προετοιμασία των μαθητών για την αγορά εργασίας. Αύξηση των STEM ανάμεσα στους ευάλωτους πληθυσμούς. Μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων.

Βιομηχανία: Νέες ευκαιρίες στην αγορά σχετικές με τη ρομποτική και τη διδασκαλία των STEM, με ένταξή τους στα προγράμματα των χαμηλώτερων βαθμίδων εκπαίδευσης. Κοινότητα Ανοικτού Λογισμικού: περισσότερη διαφάνεια και ενίσχυση των αποτελεσμάτων τους.

Ακαδημαϊκή κοινότητα: Νέες ερευνητικές γραμμές και ευρύτερη δειγματοληψία. Μεγαλύτερος αριθμός ερευνών σε θέματα STEM, ρομποτικής και προγραμματισμού για παιδιά.

Συλλογικά όργανα και οικογένειες: Αύξηση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης σχετικά με την εκπαίδευση STEM. Περισσότεροι διαδραστικοί πόροι και ελκυστικά εργαλεία εκμάθησης για εξωσχολική εκπαίδευση.

Αποτελέσματα έργου

Θα δημιουργηθούν τα παρακάτω αποτελέσματα, τα οποία θα υποστηριχθούν από μια εντατική δραστηριότητα διάδοσης και θα σχεδιαστούν μέσω συστηματικής και συμμετοχικής έρευνας. Εργαλείο εκπαιδευτικού για θέματα STEM, εκμάθησης ρομποτικής και προγραμματισμού.

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Πλατφόρμες Μετάδοσης Γνώσης που στοχεύουν στους εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους φορείς χάραξης πολιτικής: Πώς να ενθαρρύνουν τα επιστημονικά και τεχνολογικά επαγγέλματα από την πρώιμη παιδική ηλικία.

Επίσης θα διοργανώσουμε:

Εργαστήρια για εκπαίδευση θεμάτων STEM και Νέων Τεχνολογιών

Συνέδριο για την Ένταξη των STEM και Εκμάθησης Κώδικα στην Πρώιμη Εκπαίδευση.

Views: 144454

Απάντηση