[:en]Homepage[:it]Sul Progetto[:es]Sobre nuestro proyecto[:sv]Om projektet[:el]Σχετικά με το έργο[:]

[:en]

In a highly specialized and technologized world, a critical and competent citizenship in science and technology is more needed than ever. STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) could be addressed since early childhood promoting an active and participative methodology, focused on inquiry-based learning and collaborative projects. Also, Educational Technology – such as robotics and code-learning – brings new opportunities for designing attractive approaches and tools to improve the engagement of kids, enhancing the academic outcomes in Science, Maths and Technology subjects and increase the scientific vocations.

Project Presentation

Objectives

Although STEM programmes increase rapidly, these are focused on high schools and after-school activities. While these approaches are being considered by policy makers, still remains a lack of research in this field and its adaptation to Childhood and Primary Education. These stages are a crucial period for enhancing future careers and changing the societal misconceptions and prejudices against science and technology.

The objective of BOTSTEM is to develop new tools by means of inquiry teaching, open robotics and code-learning for enhancing current didactics of STEM subjects. BOTSTEM is aimed and fully in-line with the formal education curricula and its purposes for childhood and primary schools.

Specifically, BOTSTEM aims at:

 1. improving the acquisition and competencies and, thus, potential students’ achievement in STEM, particularly in Natural Sciences and Maths, through innovative methodologies and resources, open source software/hardware, inquiry-based projects and code languages (IOs)
 2. developing tools more appealing for pupils (educational games, open robots, playable code-learning and suitable methods for implementing them)
 3. enhancing the quality and integration of Long-life training aimed at teachers through VLEs which allow a peer-learning more flexible and cost-effective
 4. optimising the public image and perception of Science and Technology, overcoming the prejudices that kids assume in their early childhood leading an early intervention in STEM integrated with a gender-based approach.

Project’s Partners

BOTSTEM consortium brings together a multidisciplinary team with a wide geographical coverage: Spain, Sweden, Italy and Cyprus, reflecting a wide variety of cultural backgrounds and formal education systems.  It is comprised by

 • University of Burgos and Kristianstad University, both experts in Education, STEM and robotics
 • Polo Europeo della Conoscenza and Ideodromio, the first one a national public body , network fo Educational Insitutions no profit and the sendon a non-profit organisations promoting the STEM education and Citizens’Science
 • Adele Robots, a highly-innovative SME working on social robots, artificial emotions and collaborative robotics
 • K-Veloce, experts on Social Impact Assessment, gender and Dissemination strategy.

Impact

BOTSTEM aims to reach 14000 individuals during its lifecycle; 50000 at long-term. More than 1500 teachers, 600 researchers, 20 policy makers, 3000 families and more than 1500 children (4-8 years old) will be reached. BOTSTEM will substantially impact on the formal education system and the society as a whole.

 • Children (4-8 years old): Significant improvement in student achievement raising scientific vocations and gender inclusion at long-term
 • Teachers: Enhanced teaching and learning processes. Tools and resources appealing for pupils. Improved long-life education.
 • Policymakers: New approaches for STEM compatible with overcrowded classrooms and personalised learning. New cost-effective methodologies for reducing the early school leaving. Adaptation of the current curricula to the new technologies and its benefits. At long-term, students better prepared for the labour market. Increased STEM careers among vulnerable populations. Reduced gender gap
 • SMEs and industry: New market opportunities related to robotics and STEM education integrated into the curriculum of childhood and primary education.
 • Open Source Community: more visibility and enhancement of their outcomes.
 • Academic community: New research lines and wider samples. Better visibility of research into STEM education, robotics and code for kids
 • Associations and families: Increased of social awareness on STEM education. More interactive resources and appealing learning tools for out-of-school education.

Outputs

The following Intellectual Outputs will be produced, sustained by an intensive dissemination activity and designed through a systematic and participatory research.

 1. Toolkit for early STEM education by means of robotics and coding
 2. Virtual Learning Environment (VLE) and Knowledge Transfer Platform (KTP) aimed at teachers on STEM subjects for childhood and primary education
 3. Guidelines for policy makers: How to encourage scientific and technological vocations since early childhood.

Also, we will organise:

 1. Workshop on STEM Education, robotics and new technologies
 2. I Conference on Integrated STEM with Robotics and Code-Learning for Childhood Education.

[:it]

In un mondo altamente specializzato e tecnologizzato, è più che mai necessario che i cittadini siano critici e competenti negli ambiti della scienza e della tecnologia. Le STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) possono essere insegnate sin dalla prima infanzia promuovendo una metodologia attiva e partecipativa, incentrata sull’apprendimento basato sull’indagine e sui progetti collaborativi. Inoltre, le Tecnologie Educative – come la robotica e l’apprendimento del coding – offrono nuove opportunità per progettare approcci interessanti e strumenti per aumentare il coinvolgimento dei bambini, migliorare i risultati scolastici nelle materie scientifiche, matematiche e tecnologiche e aumentare le vocazioni nell’ambito scientifico.

Presentazione del progetto

Obiettivi

Sebbene i programmi STEM aumentino rapidamente, questi si concentrano sulle scuole superiori e sulle attività di doposcuola. Mentre questi approcci vengono presi in considerazione dai decisori politici, manca ancora una ricerca in questo campo e il suo adattamento all’insegnamento nella scuola d’infanzia e primaria. Queste fasi di sviluppo sono un periodo cruciale per la scelta delle carriere future e per modificare i malintesi e i pregiudizi sociali sulla scienza e la tecnologia.

L‘obiettivo di BOTSTEM è quello di sviluppare nuovi strumenti attraverso l’insegnamento basato sull’indagine, la robotica e l’apprendimento del coding per migliorare la didattica attuale delle materie STEM. BOTSTEM è incentrato e pienamente in linea con i programmi di istruzione formale e le loro finalità per la scuola d’infanzia e primaria.

Specificamente BOTSTEM mira a:

1) migliorare l’apprendimento e le competenze e, quindi, i potenziali risultati degli studenti nelle STEM, in particolare in Scienze Naturali e Matematica, attraverso metodologie e risorse innovative, software / hardware open source, progetti basati sull’indagine e linguaggi di programmazione (IO).

2) sviluppare strumenti più accattivanti per gli alunni (giochi educativi, robot, apprendimento del coding in maniera ludica e metodi adatti per attuare questi strumenti)

3) migliorare la qualità e l’integrazione dell’apprendimento permanente rivolto agli insegnanti attraverso gli ambienti di studio virtuale (VLE) che consentono a un apprendimento tra pari più flessibile ed economico

4) ottimizzare l’immagine pubblica e la percezione di Scienza e Tecnologia, superando i pregiudizi che i bambini assumono nella prima infanzia, attraverso un intervento precoce nelle STEM integrate con un approccio basato sulla parità di genere.

Partner del progetto

Il consorzio BOTSTEM riunisce un team multidisciplinare con un’ampia copertura geografica: Spagna, Svezia, Italia e Cipro, riflettendo un’ampia varietà di contesti culturali e sistemi di istruzione scolastica. È composto da:

 • Università di Burgos e Università di Kristianstaad entrambe con esperiti negli ambiti dell’educazione, STEM e robotica

 • Polo Europeo della Conoscenza e Ideodromio organizzazioni non profit che promuovono l’insegnamento delle STEM e la cittadinanza consapevole

 • Adele Robots un’industria altamente innovativa che lavora su robot sociali, emozioni artificiali e robotica collaborativa

 • K-Veloce esperti nella misurazione dell’impatto sociale, parità di genere e strategie di disseminazione

Impatto

BOTSTEM mira a raggiungere 14000 persone durante la sua durata e 50000 a lungo termine. Più di 1500 insegnanti, 600 ricercatori, 20 decisori politici, 3000 famiglie e più di 1500 bambini (di 4-8 anni) saranno raggiunti dal progetto. BOTSTEM avrà un impatto sostanziale sul sistema di istruzione scolastica formale e sulla società nel suo complesso.

 • Bambini (4-8 anni): Significativo miglioramento dei risultati degli alunni con un impatto a lungo termine sull’aumento le vocazioni e il superamento degli stereotipi di genere nel campo scientifico

 • Insegnanti: perfezionamento dei processi di insegnamento. Strumenti e risorse interessanti per gli alunni. Miglioramento dell’apprendimento permanente.

 • Politici: nuovi approcci per STEM compatibili con classi sovraffollate e apprendimento personalizzato. Nuove metodologie economicamente efficaci per ridurre l’abbandono scolastico. Adeguamento dei curricula alle nuove tecnologie e ai suoi benefici. A lungo termine, gli studenti saranno meglio preparati per il mercato del lavoro. Aumento delle carriere nelle STEM tra le soggetti vulnerabili. Riduzione del divario di genere

 • PMI e industria: nuove opportunità di mercato legate alla robotica e all’educazione STEM integrate nel curriculum dell’infanzia e dell’istruzione primaria.

 • Comunità open source: maggiore visibilità e miglioramento dei risultati.

 • Comunità accademica: nuove linee di ricerca e campioni più ampi. Migliore visibilità della ricerca sull’educazione STEM, la robotica e il codice per i bambini

 • Associazioni e famiglie: aumento della consapevolezza sociale sull’educazione STEM. Più risorse interattive e strumenti di apprendimento accattivanti per l’istruzione extrascolastica.

Output

Saranno prodotti i seguenti output intellettuali, sostenuti da un’intensa attività di divulgazione e progettati attraverso una ricerca sistematica e partecipativa.

 1. Toolkit per l’educazione STEM nella prima infanzia tramite robotica e coding

 2. Ambiente di Studio Virtuale (VLE) e Piattaforma di Trasferimento della Conoscenza (KTP) rivolti agli insegnanti sulle materie STEM per l’infanzia e la scuola primaria

 3. Linee guida per i decisori politici: come incoraggiare le vocazioni nel campo scientifico e tecnologico fin dalla prima infanzia.

Inoltre organizzeremo:
Workshop su educazione STEM, robotica e nuove tecnologie
Conferenza sulle STEM integrate con Robotica e Code-Learning per l’educazione infantile.

[:es]

En un mundo tecnológico y altamente especializado, una ciudadanía crítica y competente en Ciencia y Tecnología es más necesaria que nunca. Una educación STEM (que, en inglés, es el acrónimo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) puede iniciarse desde edades tempranas, promoviendo una metodología activa y participativa centrada en el aprendizaje basado en la indagación y en los proyectos colaborativos. Además, la Tecnología Educativa—como la robótica y la programación —ofrece nuevas oportunidades para diseñar enfoques y herramientas atractivas para aumentar la motivación de los niños y niñas, mejorar los resultados en estas áreas e incrementar las vocaciones científicas.

Objetivos

A lo largo de los últimos años, se ha observado una creciente tendencia en programas innovadores STEM. Sin embargo, estos se centran en la Educación Secundaria y en actividades extraescolares. Además, a pesar de que la administración educativa tiene en consideración estos enfoques, aún falta investigación en este campo y su adaptación a la Educación Infantil y Primaria. Estas etapas educativas son un periodo crucial para fomentar las futuras vocaciones científicas y carreras investigadoras, acabando con ideas erróneas y prejuicios sociales sobre la Ciencia y la Tecnología.

El objetivo de botSTEM es desarrollar nuevas herramientas mediante la enseñanza de la indagación, la robótica abierta y el aprendizaje de la programación para hacer más atractiva y adaptar a los nuevos tiempos la didáctica de las asignaturas STEM. BotSTEM está dirigido y ajustado completamente al currículum de la educación formal y a los propósitos de la Educación Infantil y Primaria.

Concretamente, botSTEM tiene como objetivos:

 1. Mejorar la adquisición de competencias científico-técnicas y, por tanto, los resultados a largo plazo del alumnado en las disciplinas STEM, particularmente en Ciencias Naturales y en Matemáticas, a través de metodologías y recursos innovadores, software y hardware de código abierto, proyectos basados en la indagación y en el uso de lenguajes de programación.
 2. Desarrollar herramientas más atractivas para el alumnado (juegos educativos, robots de código abierto (open robots), aprendizaje lúdico de la programación informática (playable code-learning) y los métodos adecuados para ponerlos en marcha).
 3. Mejorar la calidad y la integración de la formación a lo largo de la vida dirigida a maestros y maestras a través de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) que permitan un aprendizaje entre pares más flexible y coste-efectivo.
 4. Optimizar la imagen pública y la percepción de la Ciencia y de la Tecnología, superar los prejuicios que las niñas y niños asumen durante su infancia y liderar una intervención STEM con enfoque de género desde etapas iniciales.

Socios del Proyecto

El consorcio BOTSTEM reúne a un equipo multidisciplinar con una amplia cobertura geográfica: España, Suecia, Italia y Chipre, reflejando una extensa variedad de contextos culturales y de sistemas de educación formal. El equipo está compuesto por:

 • La Universidad de Burgos y la Universidad de Kristianstad, ambas expertas en Educación, STEM y robótica,
 • Polo Europeo della Conoscenza e Ideodromio, organizaciones sin ánimo de lucro que promueven la educación STEM y la ciencia ciudadana,
 • Adele Robots, una PYME altamente innovadora que trabaja con robots sociales, emociones artificiales y robótica colaborativa y
 • K-Veloce, expertas en la Evaluación del Impacto Social, género y estrategias de difusión.

Impacto

BotSTEM tiene como objetivo llegar a 14.000 personas durante su ciclo vital; 50.000 a largo plazo. Se pretende alcanzar a más de 1500 maestros y maestras, 600 investigadores e investigadoras, 20 responsables políticos, 3.000 familias y más de 1.500 niñas y niños de entre 4 y 8 años de edad. BotSTEM tendrá un importante impacto en el sistema de educación formal y en la sociedad en general.

 • Niñas y niños (4-8 años): mejora significativa en su rendimiento y resultados académicos para incrementar, a largo plazo, las vocaciones científicas con un criterio de género.
 • Maestros y maestras: procesos de enseñanza y aprendizaje optimizados. Herramientas y recursos atractivos para los estudiantes. Formación a lo largo de la vida adaptada a las nuevas tendencias educativas.
 • Administración pública y responsables políticos: nuevos enfoques STEM que hagan compatibles el elevado ratio de alumnos y alumnas por aula y la enseñanza personalizada. Nuevas metodologías coste-efectivas para reducir el abandono escolar temprano. Adaptación del currículum actual a las nuevas tecnologías y a sus beneficios. A largo plazo, una mejor preparación e inclusión en el mercado laboral y un aumento de las carreras STEM entre los grupos de población más vulnerables. Reducción de la brecha de género.
 • Las PYMES y la industria: nuevas oportunidades de mercado relacionadas con la robótica y la educación STEM integrada en el currículum de Educación Infantil y Primaria.
 • Comunidad de Código Abierto: más visibilidad y mejora de sus resultados.
 • Comunidad académica: nuevas líneas de investigación y muestras más amplias. Mejor visibilidad de la investigación sobre la educación STEM, la robótica y la programación para niñas y niños.
 • Asociaciones y familias: aumento de la conciencia social sobre la educación STEM. Recursos más interactivos y herramientas de aprendizaje más atractivas para la educación extraescolar.

Resultados

Se generarán los siguientes productos intelectuales, respaldados por una intensa actividad divulgativa, y diseñados a través de una investigación sistemática y participativa:

 1. Manual para la educación temprana en las asignaturas STEM por medio de la robótica y la programación.
 2. Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) y Plataforma de Transferencia de Conocimiento dirigidos a docentes sobre las disciplinas STEM en la Educación Infantil y Primaria.
 3. Pautas para las y los responsables políticos: Cómo fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas desde la infancia.

Además, se organizarán:

 1. Talleres en educación STEM, robótica y nuevas tecnologías.
 2. I Conferencia sobre educación STEM integrada con Robótica y Aprendizaje del código en Educación Infantil.

[:sv]

I en högt specialiserad och teknologisk värld behövs ett kritiskt medborgarskap och kompetens inom naturvetenskap och teknik mer än någonsin. STEM (Naturvetenskap, Teknik, Ingenjörsvetenskap och Matematik) skulle kunna introduceras i tidig barndom med en aktiv och deltagande metodik, inriktad på undersökningsbaserad inlärning och samarbetsprojekt. Teknikunderstödd utbildning – som robotik och programmering – ger nya möjligheter att utforma attraktiva metoder och verktyg för att förbättra barnens engagemang och förbättra de akademiska resultaten inom naturvetenskap, matematik och teknik och öka tillströmningen till de STEM yrken.

Mål

Även om STEM-projekt ökar snabbt fokuseras dessa ofta på gymnasium, högskola och informella sammanhang som t ex museum. Förändring av detta övervägs av beslutsfattare, men det saknas fortfarande forskning om STEM och dess anpassning till barn och elever i grundskolan. Detta är en viktig målgrupp för satsningar mot utökade karriärmöjligheter inom STEM-kopplade utbildningar och yrken.

Målet med botSTEM är att utveckla nya verktyg genom undersökningsbaserad undervisning, robotik och programmering för att förbättra aktuell didaktik för STEM-ämnen. botSTEM förhåller sig till de formella utbildningsplanerna och dess syften för förskola och grundskola.

Specifik syftar botSTEM till att:

 1. förbättra lärande och kompetens och därigenom barn och elevers prestationer i STEM, särskilt inom naturvetenskap och matematik, genom innovativa metoder och resurser som, öppen källkod / mjukvara, undersökningsbaserade projekt och kodspråk
 2. utveckla verktyg som är tilltalande för barn och elever (pedagogiska spel, robotar, lekfull programmering och lämpliga metoder för att genomföra dem)
 3. förbättra kvaliteten och integrationen av livslångt lärande för lärare genom VLE, vilket kan göra kamratlärande mer flexibelt och kostnadseffektivt
 4. optimera den offentliga bilden och uppfattningen om naturvetenskap och teknik genom att tidigt inspirera till STEM integrerat med ett könsbaserat tillvägagångssätt och därigenom övervinna de fördomar som barn kan anta tidigt.

Projekt partners

botSTEM-konsortiet utgör ett tvärvetenskapligt team med en bred geografisk täckning: Spanien, Sverige, Italien och Cypern, vilket speglar en mängd olika kulturella bakgrunder och formella utbildningssystem. Den består av

 • University of Burgos and Kristianstad University, both experts in Education, STEM and robotics
 • Polo Europeo della Conoscenza and Ideodromio, non-profit organisations promoting the STEM education and Citizens’Science
 • Adele Robots, a highly-innovative SME working on social robots, artificial emotions and collaborative robotics
 • K-Veloce, experts on Social Impact Assessment, gender and Dissemination strategy.

Genomslag

botSTEM syftar till att nå 14000 personer under projekttiden och 50000 på lång sikt. Mer än 1500 lärare, 600 forskare, 20 beslutsfattare, 3000 familjer och mer än 1500 barn (4-8 år) kommer att nås. BOTSTEM syftar tll att väsentligt påverka det formella utbildningssystemet och samhället som helhet.

 • Barn (4-8 år): Betydande förbättring av elevprestationer för att öka intresse och kompetens för STEM-yrken och stötta genusintegrering på lång sikt
 • Lärare: Förbättrade undervisnings- och inlärningsprocesser. Verktyg och resurser som är tilltalande för barn och elever. Förbättrad livslång utbildning.
 • Policymakers: Nya metoder för STEMundervisning kompatibla med överfulla klassrum och personlig inlärning. Nya kostnadseffektiva metoder för att minska för tidigt avslutad skolgång. Anpassning av nuvarande läroplaner till ny teknik och dess fördelar. På lång sikt förbereda barn och elever bättre för arbetsmarknaden. Ökad STEM karriär bland utsatta populationer. Minskade genusskillnader.
 • Små och medelstora företag (SME) och industri: Nya marknadsmöjligheter relaterade till robotik och STEM-utbildning integrerad i läroplanen för barn och elever.
 • Open Source Community: mer synlighet och förbättring av resultat.
 • Akademin: Nya forskningsområden och bredare undersökningar. Bättre synlighet av forskning om STEM-utbildning, robotik och programmering för barn
 • Akademin: Nya forskningsområden och bredare undersökningar. Bättre synlighet av forskning om STEM-utbildning, robotik och programmering för barn

Resultat

Följande Intellectual Outputs (IO) kommer att produceras, upprätthållas av en intensiv spridningsaktivitet utifrån en systematisk och deltagande forskning.

 1. Verktygslåda för tidig STEM-utbildning med hjälp av robotik och programmering
 2. Virtual Learning Environment (VLE) och Knowledge Transfer Platform (KTP) riktade till lärare inom STEM-ämnen för barn och elever.
 3. Riktlinjer för beslutsfattare: Hur man uppmuntrar vetenskapliga och tekniska yrken sedan tidig barndom.

botSTEM kommer att organisera:

 1. Workshop för STEM-utbildning, robotik och ny teknik
 2. En konferens om integrerad STEM-undervisning med stöd av robotar och programmering för barn och elever.

[:el]

Σε ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο τεχνολογικά κόσμο, μια κοινωνία ικανή στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας, χρειάζεται περισσότερο από ποτέ. Προγράμματα STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) θα μπορούσαν να ενταχθούν από την πρώιμη παιδική ηλικία, προωθώντας μια ενεργό και συμμετοχική μεθοδολογία, επικεντρωμένη στην εκμάθηση με βάση την έρευνα και τη συνεργατική μάθηση. Επίσης, η Εκπαιδευτική Τεχνολογία – όπως η ρομποτική και ο προγραμματισμός – προσφέρει νέες ευκαιρίες για το σχεδιασμό ελκυστικών προσεγγίσεων και εργαλείων για τη βελτίωση της συμμετοχής των παιδιών, την ενίσχυση των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων στα θέματα Επιστήμης, Μαθηματικών και Τεχνολογίας και την αύξηση των επιστημονικών θέσεων εργασίας.

Στόχοι

Παρόλο που τα προγράμματα STEM αυξάνονται, αποτείνονται κυρίως σε γυμνάσια και εξωσχολικές δραστηριότητες. Ενώ αυτές οι προσεγγίσεις εξετάζονται από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, παραμένει η έλλειψη έρευνας στον τομέα αυτό και η προσαρμογή της στα πρώιμα στάδια της εκπαίδευσης. Στάδια, που αποτελούν κρίσιμη περίοδο για την ενίσχυση της μελλοντικής σταδιοδρομίας και την αλλαγή των κοινωνικών παρανοήσεων και προκαταλήψεων κατά της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Στόχος του BOTSTEM είναι η ανάπτυξη νέων εργαλείων για τη διδασκαλία της έρευνας, της ρομποτικής και του προγραμματισμού, για την ενίσχυση της διδακτικής των πεδίων STEM. Το BOTSTEM στοχεύει και είναι πλήρως συμβατό με τα επίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα της προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης.

Ειδικότερα το BOTSTEM στοχεύει σε:

Βελτίωση στην απόκτηση δεξιοτήτων, και ως εκ τούτου, την επιτυχία των μαθητών σε θέματα STEM, ιδιαίτερα στις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά, μέσω καινοτόμων μεθοδολογιών και πόρων, λογισμικού / υλικού ανοιχτού κώδικα, έργων βασισμένων στην έρευνα και γλωσσών προγραμματισμού (ΠΑ).

Ανάπτυξη εργαλείων ελκυστικών για τους μαθητές (εκπαιδευτικά παιχνίδια, ρομπότ, εκμάθηση κώδικα με παιγνιώδη τρόπο, όπως και των κατάλληλων μεθόδων για εφαρμογή τους)

Ενίσχυση της ποιότητας και ενσωμάτωση της διά βίου μάθησης που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς μέσω εικονικών περιβάλλοντων μάθησης (VLE) με πιο ευέλικτο και οικονομικό τρόπο.

Βελτιστοποίηση της δημόσιας εικόνας και αντίληψης για την Επιστήμη και την Τεχνολογία, ξεπερνώντας τις προκαταλήψεις που αποκτούν τα παιδιά στην πρώιμη τους ηλικία, με την ενσωμάτωση μεθόδων STEM με διαφυλική προσέγγιση.

Εταίροι στο έργο

Η κοινοπραξία BOTSTEM συγκεντρώνει μια πολυεπιστημονική ομάδα με ευρεία γεωγραφική κάλυψη: Ισπανία, Σουηδία, Ιταλία και Κύπρο, αντικατοπτρίζοντας μια ευρεία ποικιλία πολιτιστικών προτύπων και επίσημων εκπαιδευτικών συστημάτων. Περιλαμβάνεται από

Πανεπιστήμιο του Burgos και πανεπιστήμιο Kristianstad, με ειδίκευση στην εκπαίδευση, τη ρομποτική και STEM

Polo Europeo Della Conoscenza και Ideodromio, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που προωθούν την εκπαιδευση STEM και τις επιστήμες

Adele Robots, καινοτόμος οργανισμός για την κοινωνική ενσωμάτωση της ρομποτικής, τεχνητή συναίσθηση και συνεργατική ρομποτική

K-Veloce, εμπειρογνώμονες στην αξιολόγηση των κοινωνικών επιπτώσεων, τη στρατηγική για το φύλο και τη διάδοση.

Αντίκτυπο

Το BOTSTEM στοχεύει να φτάσει σε 14.000 άτομα κατά τη διάρκειά του, 50000 σε μακροπρόθεσμη βάση: πάνω από 1500 εκπαιδευτικούς, 600 ερευνητές, 20 υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, 3000 οικογένειες και σε περισσότερα από 1500 παιδιά (4-8 ετών). Το BOTSTEM θα επηρεάσει ουσιαστικά το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα και την κοινωνία ως σύνολο.

Παιδιά (4-8 ετών): Σημαντική βελτίωση στα επιτεύγματα των μαθητών, αυξάνοντας τις επιστημονικές θέσεις εργασίας και την ένταξη και των δύο φύλων, σε μακροπρόθεσμη βάση.

Καθηγητές: Ενισχυμένες διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης. Εργαλεία και πόροι ελκυστικοί για τους μαθητές. Βελτιωμένη εκπαίδευση μακράς διάρκειας.

Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής: Νέες προσεγγίσεις STEM, συμβατές με τις υπερπλήρεις τάξεις και την εξατομικευμένη μάθηση. Νέες οικονομικά αποδοτικές μεθοδολογίες για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Προσαρμογή των σημερινών προγραμμάτων σπουδών στις νέες τεχνολογίες και τα οφέλη τους. Μακροπρόθεσμα, καλύτερη προετοιμασία των μαθητών για την αγορά εργασίας. Αύξηση των STEM ανάμεσα στους ευάλωτους πληθυσμούς. Μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων.

Βιομηχανία: Νέες ευκαιρίες στην αγορά σχετικές με τη ρομποτική και τη διδασκαλία των STEM, με ένταξή τους στα προγράμματα των χαμηλώτερων βαθμίδων εκπαίδευσης. Κοινότητα Ανοικτού Λογισμικού: περισσότερη διαφάνεια και ενίσχυση των αποτελεσμάτων τους.

Ακαδημαϊκή κοινότητα: Νέες ερευνητικές γραμμές και ευρύτερη δειγματοληψία. Μεγαλύτερος αριθμός ερευνών σε θέματα STEM, ρομποτικής και προγραμματισμού για παιδιά.

Συλλογικά όργανα και οικογένειες: Αύξηση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης σχετικά με την εκπαίδευση STEM. Περισσότεροι διαδραστικοί πόροι και ελκυστικά εργαλεία εκμάθησης για εξωσχολική εκπαίδευση.

Αποτελέσματα έργου

Θα δημιουργηθούν τα παρακάτω αποτελέσματα, τα οποία θα υποστηριχθούν από μια εντατική δραστηριότητα διάδοσης και θα σχεδιαστούν μέσω συστηματικής και συμμετοχικής έρευνας. Εργαλείο εκπαιδευτικού για θέματα STEM, εκμάθησης ρομποτικής και προγραμματισμού.

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Πλατφόρμες Μετάδοσης Γνώσης που στοχεύουν στους εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους φορείς χάραξης πολιτικής: Πώς να ενθαρρύνουν τα επιστημονικά και τεχνολογικά επαγγέλματα από την πρώιμη παιδική ηλικία.

Επίσης θα διοργανώσουμε:

Εργαστήρια για εκπαίδευση θεμάτων STEM και Νέων Τεχνολογιών

Συνέδριο για την Ένταξη των STEM και Εκμάθησης Κώδικα στην Πρώιμη Εκπαίδευση.[:]

One thought on “[:en]Homepage[:it]Sul Progetto[:es]Sobre nuestro proyecto[:sv]Om projektet[:el]Σχετικά με το έργο[:]”